Waterakkers verbindt op unieke wijze stad en platteland, water en  natuur, wonen en recreëren.

Welkom

Welkom op de website Waterakkers! Waterakkers is een nieuw ontwikkeld gebied tussen Breda-Noord, Waterdonken, bedrijventerrein Charles-Petit en de nieuwbouwwijk Bouverijen in Teteringen. Waterakkers is geen doorsnee gebied, het is een natuurlijke waterzuiveringsinstallatie maar dient daarnaast ook recreatieve doeleinden. Het verbindt op unieke wijze stad en platteland, water en natuur, wonen en recreëren. Ook verleden en heden ontmoeten elkaar via historische kenmerken die zijn teruggebracht in het landschap. Op deze website leest u meer over de historie, planten en dieren die zich hier kunnen vestigen, recreatiemogelijkheden en de rol en toekomst van de waterplas.

 
 • Vision

  De afgelopen decennia is er flink gebouwd in Nederland. Dit heeft geleid tot een versnelde afvoer van water en verdroging van de bodem. Het risico op wateroverlast neemt daardoor toe en de flora en fauna wordt aangetast. Tegenwoordig creëren we meer ruimte voor water bij nieuwbouw. Het project Waterakkers bewijst dat water nieuwe kansen voor wonen, werken, natuurontwikkeling en recreëren kan bieden.

  De huizen en wegen in Waterdonken en Bouverijen zorgen voor een versnelde afvoer van regenwater in vergelijking met de oorspronkelijke natuurlijke situatie. Regen zakt nu niet meer in de bodem, maar wordt via rioolbuizen afgevoerd naar de Waterakkers. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast in de polder ontstaat wordt een groot gedeelte van het regenwater eerst opgevangen in een waterpartij, ook wel de watermachine genoemd. Omdat het overtollige regenwater niet schoon is wordt het via een zuiveringsmoeras op natuurlijke wijze schoongemaakt. Na deze wasbeurt is het water weer schoon genoeg om te worden terug gegeven aan de natuur. Zo is er ook in droge tijden voldoende schoon water voor Natuurgebied Lage Vucht, wat nu in ontwikkeling is.

  Het zuiveren van water is de voornaamste taak van Waterakkers, maar er is meer. Dit project is een combinatie van technologie, inspelen op klimaatverandering en IoT. Het hele systeem, inclusief alle pompen, schuiven en de filters werkt volledig automatisch en heeft weinig aansturing nodig van buitenaf. Uit het watersysteem komt veel data over de werking van het systeem: hoe veel water wordt er precies gezuiverd, hoe snel worden de filters gevuld, waar komt dit water precies vandaan en hoe schoon is het nou werkelijk als het de filters verlaat? Deze informatie kan worden opgehaald door middel van de QR-codes op de informatieborden. De informatie afkomstig uit de meetpunten wordt getoond via de website, waardoor een educatieve component toegevoegd wordt aan het systeem.

 • Ontstaan van het project

  Breda is van oudsher sterk verbonden met water. Zo komen de rivieren Mark en Weerijs samen in Breda en komt eeuwenoud water afkomstig van de Ardennen aan de oppervlakte. Water is zowel vriend als vijand voor de inwoners van Breda. Bij langdurige of hevige neerslag kan het water in de singels buiten de oevers treden en is er risico voor water op straat. Maar het grootste deel van de tijd stroomt het water gemoedelijk van zuid naar noord en het afvalwater van toilet naar rioolwaterzuiveringsinstallatie.

  Het is natuurlijk zonde om al het schone water te laten wegstromen zonder er iets mee te doen. Door hemelwater ter plaatse op te vangen en te zuiveren vormt het een prima bron voor o.a. natuur en recreatie. Zo ook in Waterakkers, een groot waterbassin (circa 30 ha) dat fungeert als geledingszone tussen de wijk Waterdonken (en Werkdonken) en de wijk Bouverijen. In de Waterakkers vindt waterzuivering plaats en het schone water wordt ingelaten in de Lage Vuchtpolder om verdroging hiervan tegen te gaan. De belangrijke rol van water in de planvorming rondom Teteringen is zichtbaar in een nat gebied tussen Breda en Teteringen. Dit gebied heeft een toepasselijke middeleeuwse veldnaam gekregen: 'Waterakkers', waar in de toekomst geen maïs of graan maar in feite water zal worden 'verbouwd'. In het waterbassin van 30 ha vindt waterzuivering plaats en het schone water wordt ingelaten in de Lage Vuchtpolder om verdroging hiervan tegen te gaan.

  Waterakkers vormt een fraaie natuurlijke blauwgroene scheiding tussen Teteringen en Breda. Voor de wijken Bouverijen en Waterdonken is er op loopafstand volop gelegenheid om te spelen, te recreëren, te wandelen en te genieten van de natuur. Jong of oud, het maakt niet uit, voor ieder is er wel wat te beleven. Het gebied is een belangrijke leefomgeving voor verschillende dieren en planten en bevat daarom water- en moerasvegetaties en een oeverzwaluwenwand. Het vormt ook onderdeel van de ecologische verbinding tussen de Lage Vuchtpolder en de bosgebieden ten oosten van Teteringen. Rondom de Waterakkers loopt een circuit met mogelijkheden voor sporten als wandelen, hardlopen, skaten en fietsen. De dijkjes, die nodig zijn om de verschillende waterbekkens van elkaar te scheiden, zijn tevens paden en maken het een zeer aantrekkelijk gebied voor wandelaars. Ook kan er worden gerecreëerd in een park aan het watersysteem. Een deel van de energie, benodigd voor de gemalen en de waterzuivering, komt van de windmolen op de verbindingsdijk.

 • Toekomstvisie

  Het is niet voor niets dat Breda de prijs voor slimste binnenstad 2015 heeft gewonnen met het project Waterakkers. Het project is onderdeel van Smart City Breda omdat het systeem wordt gestuurd met de data die uit de waterplas gehaald worden. Ook worden koppelingen gemaakt met klimaatdata en met informatie die uit omliggende gemalen en waterplassen gehaald wordt, zodat het systeem in de toekomst voorspellend kan gaan werken. Het gaat voorspellen wanneer onderhoud nodig is en wanneer het systeem in storing komt te staan, maar ook wanneer waterstanden aangepast moeten worden of schuiven geopend of gesloten moeten worden. Hierdoor wordt de waterhuishouding van de gemeente Breda optimaal beheerd en gaat dit voor het overgrote deel automatisch.

Realisatie

Gemeente Breda en haar partners hebben ARCADIS ingehuurd om het project te realiseren, waar in 2012 mee is gestart. Tijdens deze werkzaakheden is er een speciale website ingericht om mensen in de omgeving op de hoogte te houden van de voortgang en ze ook de mogelijkheid te geven tot het geven van input.

BEKIJKEN
 • Smart City Expo Barcelona

  08-11-2016

  In 2015 heeft Waterakkers de finale gehaald bij de Smart City Expo in Barcelona. Dit jaar staan we weer op de Expo om het project te presenteren aan de wereld. 

 • Slimste binnenstad van Nederland (2015)

  Gemeente Breda en partners hebben met Waterakkers en Robbie de Rat de prijs "Slimste binnenstad van Nederland" gewonnen in 2015.

  Lees meer
 • Eurocloud Awards (2015)

  Gemeente Breda en partners hebben met Waterakkers een Eurocloud Award gewonnen in 2015.

  Lees meer
 • 1992

  VINEX (1991), Streekplan (1992) en Stadsregionaal uitwerkingsplan (1995)

 • 1996

  Structuurvisie Breda Noordoost – Teteringen (1996)

 • 1997

  Gemeentelijke herindeling (1997)

 • 1999

  Structuurplan Breda Noordoost – Teteringen (1999)

 • 2000

  Breda Noordoost – Teteringen stedenbouwkundig en landschappelijk plan (2000)

 • 2003

  Bestemmingsplan Nieuwe Dorsprand en Waterakkers (2003)

 • 2004

  Projectdefinitie Waterakkers (2004)

 • 2004

  Raad van State uitspraak (2004)

 • 2005

  Milieu Effect Rapportage woningbouwlocatie Teteringen (2005)

 • 2006

  Definitief Ontwerp Waterakkers (2006)

 • 2007

  Bestemmingsplan Waterdonken en Waterakkers (2007)

 • 2010

  Conceptontwerp Waterakkers (2001)

 • 2011

  Bestemmingsplan Waterdonken – Waterakkers, Herziening Waterakkers (2011)

 • 2012

  Aanbesteding (2012)

 • 2013

  Oplevering (2013)

Partners

 •  
 •  
 •  
 •  
 •